Hướng dẫn thủ tục đại diện ngoài tố tụng

0
3461

Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng được thực hiện trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý không thể tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trợ giúp viên pháp lý và luật sư sẽ đại diện cho các đối tượng này để liên hệ, làm việc với cơ quan, tổ chức có liên quan, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
1. Thủ tục đề nghị trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu về trợ giúp pháp lý gửi đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức hành nghề luật sư.
Bước 2: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì cá nhân được hướng dẫn bổ sung; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
Bước 3: Nghiên cứu giấy tờ tài liệu trong hồ sơ và tiến hành thực hiện trợ giúp pháp lý; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức hành nghề luật sư cử người thực hiện trợ giúp pháp lý làm đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý.
Hồ sơ: Số lượng hồ sơ là 01 bộ
1. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu).
2. Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
3. Các giấy tờ tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
Thời hạn giải quyết
– Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý làm đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý. Việc cử người làm đại diện ngoài tố tụng phải được lập thành văn bản và gửi cho người được trợ giúp pháp lý.
– Khi thực hiện đại diện ngoài tố tụng, người đại diện có trách nhiệm sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
2. Thủ tục thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu cầu thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng cho Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh trợ giúp pháp lý và tổ chức hành nghề luật sư có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Bước 2: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh trợ giúp pháp lý và tổ chức hành nghề luật sư có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý ra Quyết định thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng và thông báo cho người bị thay thế người và người thay thế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thành phần hồ sơ: Số lượng hồ sơ gồm 01 bộ
1. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (bản chính).
2. Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính).
3. Đơn đề nghị thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng (bản chính).
4. Giấy tờ chứng minh cần thiết phải thay thế người đại diện ngoài tố tụng (nếu có).
5. Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính).