Tư vấn đầu tư nước ngoài

0
2189

Tư vấn đầu tư nước ngoài của Văn phòng luật sư Apec Việt Nam
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp:

TT CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
1 Tên thủ tục hành chính ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
Phạm vi, đối tượng áp dụng:  Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP, và dự án không sử dụng đất.
2 Lĩnh vực TTHC Đầu tư nước ngoài
3 Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Thụ lý hồ sơ.
+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.
4 Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
5 Thành phần, số lượng
hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1.     Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-03;
2.     Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
3.     Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;
4.     Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.
5.     Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
–        Dự thảo Điều lệ Công ty;
–        Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu:  BM-HAPI-11-08; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu BM-HAPI-11-09); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên theo mẫu BM-HAPI-11-16,
–        Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhândân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
–        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối vớicông ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;
–        Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhân  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);
–   Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ gốc.
6 Mẫu đơn, mẫu tờ khai 1. Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy CNĐT (theo mẫu tại Phụ lục I-3, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
2.      Danh sách thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên (theo mẫu tại Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013);
3.      Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.(theo mẫu tại Phụ lục I-7 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013);
4.      Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên.(theo mẫu tại Phụ lục I-9) Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013).
7 Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.
8 Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức / cá nhân
9 Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội / Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội …).
10 Kết quả giải quyết TTHC Giấy chứng nhận đầu tư
11 Phí, lệ phí Chưa thu phí
12 Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:
– Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
– Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Liên hệ: Luật sư Trần Khắc Thanh, ĐT 091 34 51699
Luật sư Phạm Gia Linh, ĐT 0904797488