Tư vấn về tội mua bán người

0
2213

Bình luận:
1.     Khái niệm
Mua bán người, được hiểu là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác để trao đổi lấy người hoặc ngược lại để thu lợi bất chính.
2.     Các yếu tố cấu thành tội mua bán người
2.1.         Mặt khách quan
Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:
a)     Có hành vi mua bán người để thu lợi bất chính, hành vi này thể hiện dưới hình thức dùng tiền, tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác để đổi lấy người (nhằm đem bán) hoặc ngược lại để thu lợi.
Trên thực tế việc mua bán người được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, thông thường được thực hiện một cách lén lút với các hình thức thanh toán đa dạng có thể bằng tiền, bằng tài sản khác, bằng hang hóa…
b)    Người bị hại phải là người đạt từ đủ mười sáu tuổi trở lên. Trường hợp người bị hại dưới mười sáu tuổi thì cấu thành tội mua bán trẻ em.
Luu ý:
–         Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện xong hành vi mua bán người. nếu hành vi mua bán người chưa xảy ra thì được coi là phạm tội chưa đạt.
–         Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội không phụ thuộc vào việc bị hại có biết hay không biết mình bị mua bán.
2.2.         Khách thể
Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm của con người.
2.3.         Mặt chủ quan
Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.
Mục đích tội phạm vì vụ lợi (để thu lợi bất chính), tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.
2.4.         Chủ thể
Chủ thể của tội phạm này là bất kì người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.
3.     Về hình phạt
Mức hình phạt đối với tội phạm này được chia thành hai khung cụ thể như sau:
a)     Khung một (khoản 1)
Có mức phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Được áo dụng đối với trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.
b)    Khung hai (khoản 2)
Có mức phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau:
–         Mua bán người vì mục đích mại dâm. Được hiểu là việc mua bán nhằm mục đích kinh doanh trên thân xác người qua việc buộc họ phải bán dâm.
–         Có tổ chức. Được hiểu là trường hợp phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người (đồng phạm) cùng thực hiện tội mua bán người.
–         Có tính chất chuyên nghiệp. Được hiểu là người phạm tội coi việc mua bán người như là một nghề và lấy đó là nguồn thu nhập chính.
–         Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.
–         Để đưa ra nước ngoài. Được hiểu là hành vi mua bán người để đưa ra nước khác ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.
–         Mua bán nhiều người (từ hai người bị hại trở lên).
–         Phạm tội nhiều lần (từ hai lần mua bán người trở lên).
4.     Hình phạt bổ sung (khoản 3)
Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Liên hệ: Văn phòng luật sư APEC Việt Nam
Hotline: 0913451599